Sıkça Sorulan Sorular

Image

  Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir.

  Araç satışının yapıldığı güne kadar olan prim hesaplanır ve gün esaslı kalan prim tutarı tarafınıza iade edilir. Araç satış evraklarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere mirasçılara devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.                                                                                     

  Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilip, poliçede ayrıca belirtilir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, takometre, alarm gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

  Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, tazminatı ödenir. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracın mülkiyetini sigortacıya devreder.

  Devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.

  Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara (karşı tarafa) verdiği zararları karşılar. Tazminat ile maddi zararların yanı sıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar.

  Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

  Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri (%25i) peşin olması koşuluyla kalan primin taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi hakkından vazgeçmiş sayılır.

  Trafik sigortası zorunlu bir sigortadır ve sigorta sözleşmesinin bitim tarihi itibariyle yenilenmesi gerekir. Yenileme işleminin gerçekleştirilmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır. Ayrıca trafik zabıtasının yapacağı kontrollerde trafik sigortasının bulunmadığı tespit edilirse, araç trafikten men edilir ve para cezası uygulanır.

  Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi/artırımı uygulaması sürücüyü takip eder.

  Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

  Konut Sigortasının ana teminatları yangın, yıldırım ve infilaktır. Buna ek olarak hırsızlık, sel-su baskını, dahili su, cam kırılması gibi ek teminatlar da eklenebilir.Sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, genellikle konut sigortalarında teftiş yapılmaz. Beyan esaslıdır ve belirttiğiniz rakamlar kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten ötürü mümkün olmuyor ise malın faturası, fişi gibi belge veya yöntemlere başvurulabilir. Seçeceğiniz teminatlar dahilinde konut sigortanızı şekillendirebilir, kapsamlarını genişletebilir ve güvencenizi artırabilirsiniz.

  Yaptırabilir. Sadece evdeki eşyaların teminat kapsamına alınması yeterli olacaktır.

  Dahili su teminatı kapsamında ve limitlerinde hasar karşılanır.

  Hırsızlık teminatı kapsamında ve limitler dahilinde, kapalı kasa şartı doğrultusunda hasar karşılanır. Ziynetlerin ve paraların kilitli bir kasada, çekmecede tutulması şartı bulunmaktadır.

  Sağlık sigortaları, seçtiğiniz teminat türüne göre sağlık durumunuzda beklenmeyen ve ani bir olumsuzlukla karşılaştığınızda devreye girerek hayatınızı kolaylaştıran sigorta ürünleridir. İhtiyacınız doğrultusunda, teminetı sizlere en uygun olan ürünü tercih etmelisiniz.

  Sağlık başvuru formlarının dikkatlice okunması ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Çünkü başvuru formunda eksik olarak bırakılan soruların yanıtları "HAYIR" olarak işleme alınmaktadır. Ayrıca herhangi bir sorunun veya bölümün boş bırakılması, poliçenizin düzenlenmesini geciktirebilir ya da başvurunuzun değerlendirmeye alınamamasına sebep olabilir. Başvuru formunda yer alan sorularda geçmişte geçirilen veya süre gelen tüm hastalıkların hiç doktora gidilmemiş veya tanısı konulmamış dahi olsa tüm şikayetler ve rahatsızlıklar hakkında beyan verilmesi gerekmektedir. Başvuru formunda sorulmamış olsa bile sözleşme konusu rizikonun takdirine etkili olan ve tarafınızca bilinen diğer hususların da başvuru sırasında beyanı gerekmektedir. Sözleşmenin yapılmasından sonra meydana gelen değişiklikleri süresi içinde sigortacıya bildirmek zorunludur.

  Yatarak Tedavi Teminatı, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, Sigortalı'nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderlerini, küçük müdahaleleri özel ve genel şartlara uygun olarak karşılar.

  Ayakta Tedavi Teminatları tek başına verilemez, ancak Yatarak Tedavi Teminatı ile birlikte alınabilir.Doktor muayenesi, Reçeteli ilaç, Tanı, İleri tanı, Fizik tedavi ve rehabilitasyon

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Ethica Sigorta’nın belirlemiş olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli / protokollü sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti alması sırasında oluşabilecek ilave ücretleri Sağlık Sigortası Genel Şartları ve özel şartları dâhilinde teminat altına alınmıştır.

  • Tamamlayıcı sigorta Yatarak Tedavi Teminatı

           Sigortalının başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklarına ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dâhili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri karşılanır.

  • Tamamlayıcı sigorta Ayakta Tedavi Teminatı

           Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir. Ayakta Tedavi teminatı alınan durumlarda, tedavi giderleri poliçede belirtilen limit doğrultusunda karşılanır.

İlaç ve aşı giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.

  Kesintisiz 3 yıl boyunca aynı planda sağlık sigortalımız olmanız, 55 yaşından önce sigorta kapsamına alınmış olmanız ve son üç yıl hasar prim oranı ortalamanızın da %80’in altında olması halinde "Yeniden Risk Değerlendirilmesi Yapılmaksızın Yineleme Taahhüdü" için değerlendirilmeye hak kazanırsınız. Tamamlayıcı Sağlık sigortasında da Ömür boyu yenileme güvencesi vardır.

  Zorunlu Deprem Sigortası; depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlara karşı, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde, güvence sağlar.Detaylı bilgi için acentelerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

  Zorunlu Deprem Sigortası ile aşağıdaki durumların sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), Dask tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

  Deprem

  Deprem sonucu yangın

  Deprem sonucu infilak

  Deprem sonucu yer kayması

  Dahili su teminatı kapsamında ve limitlerinde hasar karşılanır.

  Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esas alınarak düzenlenmektedir. Yanlış beyandan doğabilecek tüm sorumluluk sigorta ettirene aittir.

  Sigortalı'nın adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu

  Sigortalı'nın vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası

  Sigortalanacak yerin açık adresi

  Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)

  Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 – 1996 arası, 1997 – 1999 arası, 2000 ve sonrası)

  Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer)

  Binanın toplam kat sayısı

  Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)

  Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)

  Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)

  Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:

  • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi
  • Binanın yapı tarzı
  • Meskenin brüt yüzölçümü. Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir.

Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunmaktadır:

Yapı Tarzına Göre Bölge Bazında Fiyatları (‰) I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge V. Bölge
A- Çelik, betonarme, karkas yapılar 2.20 1.55 0.83 0.55 0.44
B- Yığma Kagir Yapılar 3.85 2.75 1.43 0.60 0.50
C- Diğer Yapılar 5.50 3.53 1.76 0.78 0.58

Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınmaktadır. Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:

  Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

  Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

  Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

  Ethica Sigorta olarak Ferdi Kaza Sigortası ile sıkıntıya düştüğünüz zamanlarda imdadınıza yetişiyor, kaza sonucu uğrayabileceğiniz maddi kayıpları teminat altına alıyoruz. ,Kaza sonucu vefat, Kaza sonucu sürekli sakatlık teminatları kapsamında size ya da geriye kalan yakınlarınıza teminat limitleri kapsamında ödeme yapılır.

  Bu limit Sigortalı'nın talebine istinaden belirlenir. Teminat limitini seçiminize göre, TL olarak belirleyebilirsiniz.

  Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de olabilmektedir.

  Sigortalı'nın, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza geçirmesi sonucu vefat etmesi durumunda tazminat, poliçede belirtilen Menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

  Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde tüm dünyada geçerli olup Amerika, Kanada, Japonya ve Avustralya’da teminat haricidir.