Yasal Bilgilendirme

ACENTE ADAYI AYDINLATMA METNİ

   Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Ethica Sigorta Anonim Şirketi olarak ("Ethica", "Şirket" ya da "Biz" olarak anılacaktır) tarafından iş başvurunuza ilişkin süreçler dahilinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("Kanun") uygun olarak işlenebilecektir.

   Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından acentelik başvurularınızın şirketimizin dağıtım kanalı politikaları kapsamında değerlendirilmesi ve aday havuzunun oluşturulması ve yönetilmesi amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

·        Başvurunuzda belirtmiş olduğunuz portföy yapınız, acenteliğinize dair iletişim bilgileri, kuruluş tarihi ve Tobb levha no bilgileriniz,

·        Yetkili kamu kurumlarınca yapılan bilgi taleplerinin yanıtlanması dahil, tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine uyumluluğun sağlanması ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

·        Şirketimizin hak ve menfaatlerinin korunması; taraf olduğumuz olası uyuşmazlıklar dahilinde bu haklarımızın savunması, amaçlarıyla işlenebilecektir ve aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

   Bu kapsamda tarafımızca elde edilen kişisel verileriniz; grup şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizi işlerken, Kanun’da yer alan veri sahibinin açık rızası, tarafınızla bir sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusu olarak kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması kanuni veri işleme şartlarına dayanıyoruz.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız neler ve bu haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

   Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz.


Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

·        Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

·        Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

·        Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizi bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

·        Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

·        Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

·        Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

·        İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

·        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.


   Yukarıda saymış olduğumuz haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza ileterek bu haklarınızı kullanabilirsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuattaki şartlara uygun biçimde gerçekleştirebilmeniz ve kişisel verileriniz üzerinde kolayca kontrol sahibi olabilmeniz için https://www.ethicasigorta.com.tr/yasalbilgilendirme/kisiselverilerikorumakanunu adresinden ulaşabileceğiniz Ethica Sigorta Veri Sahibi Başvuru Formu’nu hazırladık. Başvuru formunu doldurduktan sonra, dokümanı formun içinde belirtilen yöntemlerden biriyle tarafımıza iletebilirsiniz.


İletişim Bilgilerimiz

Ticari Unvan

Ethica Sigorta Anonim Şirketi

Adres

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:9 Kat: 13 ATAŞEHİR /İSTANBUL

Telefon

0216 362 99 99

Faks

0216 225 90 90

E-posta

iletisim@ethicasigorta.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi

ethicasigorta@hs02.kep.tr


 

Ana Sayfaya Dön Kabul Et Devam Et